Wolven Lezing

Wolven Lezing

Na een lange periode van afwezigheid is de wolf terug in Nederland. Wolven uit andere landen trekken naar Nederland op zoek naar nieuwe leefgebieden, en met succes, aangezien er al meerdere roedels zijn gevestigd. Is dit goed of slecht nieuws? Hoe dan ook, het is een feit waar we niet omheen kunnen. Als toppredator draagt de wolf bij aan een compleet en goed functionerend ecosysteem, maar dit roept discussie op tussen voor- en tegenstanders.

Boswachter, natuurkenner en wolvenspecialist Marc Wilbers vertelt je graag alles over het leven, ecologie en actuele verspreiding van de wolf. Naast allerlei wetenswaardigheden en het laatste nieuws over de wolf, laat Marc Wilbers het gedrag van wolven en andere dieren zien d.m.v. van foto’s en video’s.

Tijdens zijn lezing krijg je antwoorden op vragen als: Hoe leven wolven? Hoe communiceren wolven met elkaar? Waar jagen wolven op? Hoeveel kilometers lopen ze op een dag? Hoe kun je sporen van de wolf herkennen? Wat moeten we doen als we een wolf tegenkomen? Wat is de rol van de wolf in het ecosysteem? Wat is de impact van de wolf in het landschap? En op biodiversiteit? Kunnen mens en wolf samenleven?

Ook worden actuele vragen besproken zoals:

  • Kan ik nog wel het bos in?
  • Loopt mijn hond gevaar?
  • Hoe bescherm ik mijn landbouw- en hobby dieren?

Marc Wilbers bespreekt de rol van de wolf in de voedselketen, waardoor hij automatisch het thema “Rewilding” aansnijdt. Hij behandelt het verlies van onze grote megafauna en het effect daarvan op onze biodiversiteit, evenals het vervangen van alle grote grazers en de manieren waarop we de natuur in de afgelopen decennia weer iets completer proberen te maken.

Aanmelding via het inschrijfformulier.
U kunt voor maximaal 2 personen inschrijven en u ontvangt een bevestiging + betaalverzoek. Deelname is pas na ontvangst betaling en de bevestiging We hebben plaats voor maximaal 80 personen.
Let op: vaak zijn de plaatsen snel uitverkocht.

Voor lezingen voor organisaties groepen en klassen kun je contact opnemen via info@rewilding.academy

Wolf Lecture

After a long absence, the wolf has returned to the Netherlands. Wolves from other countries are migrating to the Netherlands in search of new habitats, and with success, as several packs have already been established. Is this good or bad news? Either way, it is a fact that cannot be ignored. As a top predator, the wolf contributes to a complete and well-functioning ecosystem, but this sparks debate among proponents and opponents.

Forest ranger, naturalist, and wolf specialist Marc Wilbers is eager to tell you all about the life, ecology, and current distribution of the wolf. In addition to various interesting facts and the latest news about the wolf, Marc Wilbers illustrates the behaviour of wolves and other animals through photos and videos.

Wolf lecture

During his lecture, you will get answers to questions such as: How do wolves live? How do wolves communicate with each other? What do wolves hunt? How many kilometres do they walk in a day? How can you recognize wolf tracks? What should we do if we encounter a wolf? What is the role of the wolf in the ecosystem? What is the impact of the wolf on the landscape? And on biodiversity? Can humans and wolves coexist?

Current questions are also discussed, such as:

  • Can I still go into the woods?
  • Is my dog in danger?
  • How can I protect my livestock and pets?

Marc Wilbers discusses the role of the wolf in the food chain, naturally segueing into the theme of “Rewilding.” He addresses the loss of our large megafauna and its impact on our biodiversity, as well as the replacement of all large grazers and the ways in which we have been striving to restore the nature to a more complete state in recent decades.

Registration via the registration form.
You can register for a maximum of 2 people and you will receive a confirmation + payment request. Participation is only confirmed upon receipt of payment and confirmation. We have space for a maximum of 80 people.
Please note: places often sell out quickly.

For lectures for organisations, groups, and classes, you can contact us at info@rewilding.academy

details

Date
Op aanvraag
Time
In overleg
Location
In overleg
Costs
In overleg

Guide / Lecturer

Marc Wilbers

Marc Wilbers

Boswachter Marc Wilbers is een gepassioneerde natuurliefhebber met uitgebreide expertise op het gebied van wolvengedrag en de herintroductie van bizons. Zijn levenslange fascinatie voor de natuur heeft hem een diep inzicht gegeven in flora en fauna, en hoe ze met elkaar en hun fysieke omgeving omgaan binnen een specifiek gebied of habitat. De laatste jaren heeft hij zich voornamelijk gericht op de terugkeer van de wolf naar Nederland, wat een belangrijk punt in zijn werk markeert. Hij organiseert regelmatig lezingen, presentaties en rondleidingen, en draagt bij aan radio- en tv-programma’s.

Marc Wilbers
Marc Wilbers is a passionate naturalist with extensive expertise in topics concerning wolf behaviour and bison reintroduction. His lifelong fascination with nature has endowed him with a deep understanding of flora and fauna, and how they interact with each other and their physical environment within a specific area or habitat. In recent years, his primary focus has been on the wolf’s return to the Netherlands, marking a pivotal point in his work. He organises frequent lectures, presentations and tours, and contributes to radio and tv programmes.

Photo gallery

Wisenten lezing Wolvenlezing door Marc Wilbers, Rewilding Academy Wolf Wisent excursie Veluwe

Aanvraagformulier